Maar wat wordt er precies bedoeld met de term salarisadministratie? Zoals in het begin al vermeld, is de loonstrook een belangrijk document voor elke werknemer: de loonstrook is een exacte lijst van de lonen en geeft informatie over de posten waaruit deze is opgebouwd. De volgende gegevens kunnen uit de loonlijst gehaald worden:

  • Hoe hoog is het brutoloon?
  • Hoeveel wordt de loonbelasting betaald?
  • Welke sociale bijdragen werden betaald en hoeveel?
  • Wat is het netto salaris?

Strikt genomen is de loonstrook een document dat informatie geeft over de hoogte van het loon waar een werknemer recht op heeft. Daarnaast laat de salarisadministratie zien hoeveel en welke diensten er aan de belastingdienst en de sociale zekerheidsinstanties zijn geleverd.

Om deze reden moet de ontvanger van een loonstrook deze altijd archiveren en niet weggooien. In de regel worden de volgende posten op het loon van een werknemer ingehouden:

Bijdragen aan ziektekostenverzekering
Bijdragen aan werkloosheidsverzekering
Premies pensioenverzekeringen

Definitie van inkomstenbelasting

De term loonbelasting is een bijzondere vorm van inning van inkomstenbelasting. Het is dus geen aparte vorm van belasting. De inkomstenbelasting moet worden betaald door alle werknemers die inkomsten ontvangen uit niet-zelfstandige arbeid. De loonbelasting wordt altijd berekend in functie van de hoogte van het loon en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

De belastingdienst houdt de loonbelasting rechtstreeks in op het salaris van de werknemer. Diverse belastingen Als werkgever moet u alle belastingen rechtstreeks betalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoedingen die aan uw verantwoordelijke belastingdienst moeten worden betaald en de vergoedingen die gaan naar de zorgverzekeraar waarbij uw werknemer verzekerd is.

Wie moet een loonstrookje maken?

De verplichting om een ​​loonstrook of loonstrook aan te maken is wettelijk geregeld. Elke werkgever is hier fundamenteel toe verplicht. Er zijn slechts twee specifieke gevallen waarin dit niet het geval is:

  • U betaalt niets aan de werknemer.
  • Het loon is identiek in elke arbeidsperiode.

In het tweede geval hoef je als werkgever alleen een loonstrookje aan te maken voor de eerste afrekenperiode en pas daarna opnieuw als de bedragen of data veranderen.

Een loonstrookje mag een bedrijf zelf opstellen, maar dat kost best wel veel werk. Daarom nemen de meeste bedrijven een salarisverwerker aan. Een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is.